โรงเรียนบ้านหนองกรดทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ ทำการมอบใบงานและใบความรู้แกนักเรียน ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด