โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...