โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช และฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

     โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช และฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ที่ได้ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 พร้อมให้บริการทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนทุกชั้นเรียน,ทาฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล และถอนฟันในเด็กที่มีความจำเป็นต้องให้การรักษาเร่งด่วน

You may also like...