นิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้านิเทศชั้นเรียน

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูโสภี บุญศิลป์

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูวิไล เนียมหอม

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูลาวัณย์ ดอนเจดีย์

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คุณครูวาริน หอมจันทร์

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูนันทิชา จันทรฤทธิ์

เพื่อติดตามและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

You may also like...