โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานของนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

Previous post วันที่ 9 สิงหาคม 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “โรงเรียนดีวิถีพุทธ”