โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานของนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

You may also like...