โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมถวายพระพร ร.10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก นําโดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)
Next post กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา