โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมโครงการค่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

🗓️วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรให้ความรู้ทั้ง 2 ท่าน คือ นายสาธิต โภคี และ นางสาวณัฏฐา ทองราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...