วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ครูนุชรดี ไชยมงคล และครูศุภวิชญ์ นกดำ ตัวแทนครูที่เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านรูปแบบออนไลน์หัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิหัล (OBEC Content center) จาก สพป.กาญจนบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการขยายผลให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

You may also like...