วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ครูนุชรดี ไชยมงคล และครูศุภวิชญ์ นกดำ ตัวแทนครูที่เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านรูปแบบออนไลน์หัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิหัล (OBEC Content center) จาก สพป.กาญจนบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการขยายผลให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

Previous post ผู้ปกครองของนักเรียน ด.ญ.จารุวรรณ พยาบาล ชั้นป.2 และด.ญ.สุภาวดี พยาบาล ชั้นป.4 ที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในนามของคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านซ่อง รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในน้ำใจที่ท่านได้มามอบความสุข อิ่มอร่อย ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน ขอให้สิ่งดีงามที่ท่านได้มอบให้กับนักเรียน เป็นสิ่งดีที่สะท้อนกลับไปส่งเสริมให้ชีวิตและการงานของท่านมีแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไป 
Next post การประเมินโครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2