โรงเรียนบ้านตลุงใต้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแนวทางมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชนและสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เ...