การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ก้าวต่อก้าว เราจะรู้ไปด้วยกันกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ก้าวต่อก้าว เราจะรู้ไปด้วยกันกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยเทศบาลตำบลรางหวาย และ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลรางหวาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

Previous post กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
Next post โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “วิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ” โรงเรียนบ้านหนองจอก