รวมภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน ในวันที่ 16-19 สิงหาคม2565

You may also like...