วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการเข้าฐานการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแต่งกายด้วยสิ่งของการรีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

You may also like...