เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหลุมหิน ที่มาให้บริการตรวจโรค มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหลุมหิน ที่มาให้บริการตรวจโรค มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้น ป. 6 จำนวน 158 คน และแนะนำให้ดำเนินการตามแนวทางป้องกันโรคนี้ ดังนี้

1. แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ

2. แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ

3. แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านและพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา

4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ ของเล่น เป็นประจำทุกสัปดาห์

You may also like...