โครงการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ดำเนินการจัดอบรม“โครงการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2565โดยมี นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดการอบรม เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

Previous post วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมายครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ดำเนินการประชุมงานประเมิน ITA พร้อมวางแผนการจัดทำรายละเอียดและมอบหมายงานรับผิดชอบแก่คณะครู เพื่อให้งานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
Next post การขยายผลภายในโรงเรียนวัดพังตรุการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ