โครงการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ดำเนินการจัดอบรม“โครงการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2565โดยมี นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดการอบรม เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

You may also like...