วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนการนิเทศ ชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ตามโครงการพัฒนากระบวนกาำรเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

You may also like...