การประเมินโครงการการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน

Previous post กีฬาอนุบาล…สายสัมพันธ์
Next post สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา