การประเมินโครงการการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน

You may also like...