กีฬาอนุบาล…สายสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอกได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล…สายสัมพันธ์ จัดโดยเทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประจำเดือนสิงหาคม 46/2565
Next post การประเมินโครงการการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน