สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

Previous post การประเมินโครงการการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประจำเดือนสิงหาคม 47/2565