จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2565

10,0260019026

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาแนวคิดคณิตศาสตร์ บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด้วยแนวคิด BBL โดยได้จัดกิจกรรมให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ของโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โดยมีนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ การนี้โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ทุกท่าน ที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่านด้วยดีเช่นเคย

Previous post วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับครูนุชรดี ไชยมงคล และครูจีรนันท์ บุญแก้ว นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก รวมทั้งสร้างเครือข่ายขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน
Next post จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2565