โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “นิเทศติดตามประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามประเมินผล ครูนันทิชา จันทรฤทธิ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดยมีนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลมพุก พร้อมด้วย ครูดลยา จันทร์เสียงเย็น และ ครูพิชชาภา เอกวิบูลย์ เป็นครูพี่เลี้ยง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้

You may also like...