Author: Watmai1234

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองโรงและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาการเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในจังหวัดกาญจนบุรี