โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🚩การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ปี 2565🚩

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอโครงงานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด โดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบหมายครูอมรรัตน์ กระต่าย ครูผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม และ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...