โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ (Smart Director)

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

การประเมินการการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project)

มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ

Smart Director

นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับการประเมินการการประเมินโรงเรียนคุณภาพ มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ

คณะกรรมการการประเมิน

– นายบุญส่ง โซยรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

– นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

– นางสาวชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2

– นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...