โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ในระดับ มาตรฐาน ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ในระดับ มาตรฐาน ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่ได้เข้ามาอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “นิเทศติดตามประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”