โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ในระดับ มาตรฐาน ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ในระดับ มาตรฐาน ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

You may also like...