🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉การตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉

🏆นางสาวปวีณา ธงชัย รางวัลระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

🏆นางสาวอรอุมา ปิ่นทอง รางวัลระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

🏆นางสาวจันทร์จิรา คุณพันธุ์ รางวัลระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย

ในการตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

ภาพ:ข่าว/ครูจันทร์จิรา

You may also like...