🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉การตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉

🏆นางสาวปวีณา ธงชัย รางวัลระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

🏆นางสาวอรอุมา ปิ่นทอง รางวัลระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

🏆นางสาวจันทร์จิรา คุณพันธุ์ รางวัลระดับดีมาก กลุ่มสาระภาษาไทย

ในการตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

ภาพ:ข่าว/ครูจันทร์จิรา

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วม🌼กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกสภาเด็ก)🌸ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
Next post 🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอแสดงความยินดี🎉รางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน