การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงปลายน้ำ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมาย ครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ,ครูนุชรดี ไชยมงคล ,ครูจีรนันท์ บุญแก้ว ,ครูภานุมาศ นะดี และครูศุภวิชญ์ นกดำ เข้าร่วมการอบรมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ

Previous post โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง
Next post ในวันอาทิตย์ที่11 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมจัดซุ้มการจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์”65 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี