วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ สวนสนุกดรีมเวิลล์ จังหวัดปทุมธานี