โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2565

นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นาวสาวฑิตยา อยู่สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสังเกตชั้นเรียน พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นได้ร่วมสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกิจกรรมติดตามการนำความรู้จากการอบรมพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของครูผู้สอน เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดโดยไม่เป็นการนำครูออกจากห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

You may also like...