วันที่ 15 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ต้อนรับคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองบัวขาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

Previous post วันที่ 16 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน สำนึกในความเป็นไทย อันมี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ตั้ง และกล้าคิด กล้าทำอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”ร่วมงานกษิณาโนโควิด”สพป.กจ2 (27กย.65)