วันที่ 16 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน สำนึกในความเป็นไทย อันมี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ตั้ง และกล้าคิด กล้าทำอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

You may also like...