วันที่ 16 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน สำนึกในความเป็นไทย อันมี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ตั้ง และกล้าคิด กล้าทำอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

Previous post วันที่ 16 กันยายน  2565 โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  เตรียมสถานที่จัดบูทนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post วันที่ 15 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดย ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ต้อนรับคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองบัวขาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1