“โครงการมอบทุนการศึกษาชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีและสร้างความมั่นคงทางอาหารมอบเมล็ดพันธ์ผัก แบ่งปันรัก หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

26 กันยายน 2565

นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอ อำเภอพนมทวนพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพนวมทวน และคณะทำงานบทบาทสตรีตำบลหนองโรง ได้มาดำเนินการตาม “โครงการมอบทุนการศึกษาชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีและสร้างความมั่นคงทางอาหารมอบเมล็ดพันธ์ผัก แบ่งปันรัก หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ในครั้งนี้นายอำเภอฯ พร้อมประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีฯ คุณจรรยา รุ่งเรือง ได้เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหินจำนวน 8 ทุนการศึกษา และมอบเมล็ดพันธ์ุผักแก่นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้นำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหินเพื่อนำไปส่งมอบแก่นักเรียนและโรงเรียนในการเพาะปลูก และได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ผักในแปลงผักโรงเรียนเพื่อให้เติบโตเจริญงอกงามเป็นอาหารที่ดีแก่นักเรียนต่อไป

You may also like...