1. มอบเกียรติบัตร คณะวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. มอบเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. มอบเกียรติบัตร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online)

4. มอบป้าย การประกวด/แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ขอขอบคุณภาพจาก#นายทรงศักดิ์ พรมเนตร