โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ประกาศศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี.

ที่ ๐๐๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธและบุคคลต่าง ๆ

เพื่อรับเกียรติบัตรของศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรีประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ตามที่ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษา ของจังหวัดกาญจนบุรีทุกเขต ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธและบุคคลต่างๆ เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กำลังใจในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี ใน เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีทุกเขต ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธและบุคคลต่างๆ เพื่อรับเกียรติบัตร มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๓) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ระดับยอดเยี่ยม

๓.๒) นางอมรรัตน์ กระต่าย โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เจริญก้าวหน้ายิ่งยืนนาน เป็นนิตย์เทอญ

(พระครูประโชติกาญจนธรรม)

ผู้อำนวยการศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...