การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมกับทางโรงเรียนในครั้งนี้

You may also like...