โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมออนไลน์ผ่านZoom โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน(พ.ศ.2560-2564) โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ SP ห้วยกระเจา 1 ณ โรงเรียนบ้านนาใหม่
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณคณะวิทยากรจิตอาสา 904 (หน่วย : กก.ตชด.13) ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรม จิตอาสา สอนคุณธรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล