โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าประชุมออนไลน์ผ่านZoom โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน(พ.ศ.2560-2564) โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like...