โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกล่าวปฏิญานตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต

Previous post วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 56/2565
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน