ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ในระดับชั้น ป.4 – ม.3 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)

  วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สนับสนุน และเห็นความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ในระดับชั้น ป.4 – ม.3 ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง ดร.เพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์ , อาจารย์สิริวรินทร์ เกรย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มาเป็นวิทยากรในวันนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณด้วยความเคารพยิ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมความมั่นใจ เสริมความรู้ ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

You may also like...