กิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน คุณครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเล่นเครื่องเล่นสนาม