โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2565

ในวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกจัดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2565 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสอบธรรมศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษาจำนวน 60 คน

You may also like...