วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ส่งคณะครูระดับชั้นอนุบาลเข้าศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3

You may also like...