โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET NT และ RT และการใช้ ผ่านรูปแบบออนไลน์ Google Meet

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 58/2565
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565