การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net ,NT ,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

You may also like...