ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร