โรงเรียนบ้านซ่อง นำเสนอสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ประสับผลสำเร็จการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในกิจกรรมที่ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างประสบผลสำเร็จ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...