โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ขอขอบพระคุณพระสมุห์ไพวรรณ์ เตชวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านซ้องสาธุการ ที่มอบน้ำแก้วให้แก่นักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2565


       

You may also like...