โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ขอขอบพระคุณพระสมุห์ไพวรรณ์ เตชวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านซ้องสาธุการ ที่มอบน้ำแก้วให้แก่นักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2565


       

Previous post วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมาย นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี และนายศุภวิชญ์ นกดำ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสถานที่เนื่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาใหม่