โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ครูนุชรดี ไชยมงคล และครูภานุมาศ นะดี ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

You may also like...