ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2 ได้จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

6 ธันวาคม 2565

นางดวงฤดี สมจิต ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ พนมทวน 2 ได้จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และจัดทำหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการเข้าร่วมครบทั้ง 11 โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวชนากานต์ วิหก และนางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

You may also like...