การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 2 และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน    ห้วยกระเจา 3  นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ศน.ชลณา ม่วงหวาน  ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร ศน.ช่อทิพย์  อินทรักษา ร่วมวิเคราะห์  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง

You may also like...