การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีปัญหาทางช่องปาก ทางโรงเรียนบ้านโคราชขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราชทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
Next post <strong>วันที่ 13 ธันวาคม 2565  นำโดย ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร เข้านิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถใน    การอ่าน (RT)  และการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน</strong>