วันที่ 13 ธันวาคม 2565  นำโดย ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.จริมจิต สร้อยสมุทร เข้านิเทศ ติดตาม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถใน    การอ่าน (RT)  และการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

You may also like...